Informacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o portalu sprzedażowym podmiotów ekonomii społecznej www.wspierajiwybieraj.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6, planuje przeprowadzenie działań koordynujących sektor ekonomii społecznej w regionie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie roli sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz promocja sektora ekonomii społecznej wśród mieszkańców woj. podkarpackiego.

Szczegółowe informacje