„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej”


Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0014/15


Cel projektu

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Szkole Podstawowej w Biedaczowie poprzez: budowę sali gimnastycznej, przebudowę segmentu szkoły oraz zakup wyposażenia ICT i pomocy dydaktycznych.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 12,03x24,42 m wraz z zapleczem, które będzie uzupełnieniem istniejącej zabudowy szkoły podstawowej. Na zaplecze składać się będzie w poziomie parteru: świetlica szkolna, szatnie dla uczniów, sanitariaty, jadalnia z pomieszczeniami pomocniczymi, w poziomie I pietra: dwa węzły szatniowo – sanitarne przy sali gimnastycznej, magazynek sportowy oraz w poziomie poddasza biblioteka oraz gabinet higienistki. Komunikacji pomiędzy kondygnacjami będzie służyć projektowana klatka schodowa oraz winda osobowa obsługująca kondygnacje parteru i I piętra. Przebudowany zostanie również istniejący budynku szkoły, w celu przystosowania obiektu do obecnych przepisów przeciwpożarowych, higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem komfortu użytkowego, technicznego oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa budynku przebywających w nim ludzi. Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną niezbędne przebudowy instalacji: wodociągowej, ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej.  Wykonane zostaną również: wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazowa oraz niezbędne przyłącza:  wodociągowy wraz przełożeniem istniejącego wodociągu kolidującego z planowaną budową, kanalizacji sanitarnej, cieplny, gazu ziemnego średniego ciśnienia oraz punktu redukcyjno-pomiarowego wraz z przebudową odcinka sieci gazowej, instalacja elektryczna oraz budowa sieci elektroenergetycznej Nn – PGE. Dopełnieniem przedmiotowego projektu jest przebudowa kotłowni gazowej.

Wartość projektu ogółem: 3 659 881,23 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 656 000,85 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 611 411,37 zł